توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1879

چکیده
  از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر ...  بیشتر