دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی

علی رضا مهرافشان

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، ، صفحه 119-147

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1878

چکیده
  عدالت قضایی در هر جامعه یک آرمان می باشد که افراد آن جامعه، همواره در راه استفاده از روشهایی هستند که به این هدف دست یابند. در این میان دادرسی الکترونیک و هر مفهوم جدیدی که به آن کمک نماید، می تواند مطلوب باشد. در این مقاله سعی بر آنست تا با تشریح معنای دادرسی الکترونیک در سه عنوان کلیات، حوزه های آن و در نهایت معایب و مزایا، راه برای ...  بیشتر