تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران

سام محمدی؛ جمشید یحیی‌پور

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 93-108

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1870

چکیده
  چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) ...  بیشتر