کلیدواژه‌ها = مسؤولیت مدنی
تعداد مقالات: 3
1. اصل «جبران کامل زیان»

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-174

علی قسمتی تبریزی


2. واکاوی تقصیر به عنوان مبنایی برای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-86

حسن بادینی؛ احمد شاهی


3. بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن‌ها در مسؤولیت پزشک

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 53-70

علیرضا پوراسماعیلی