جواز مشروط در تولیدات تراریخته

جابر رضائی جنید؛ بهنام قنبرپور

دوره 14، شماره 29 ، بهمن 1401، ، صفحه 227-250

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23551.2888

چکیده
  حسب گزارش های مکرّر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدّی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش ...  بیشتر