معرفت‌شناسی نظریه توالد ذاتی شهید صدر

محمد حسین صفائی

دوره 15، شماره 30 ، خرداد 1402، ، صفحه 205-232

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23519.2883

چکیده
  در سال‌ های اخیر و با ورود برخی از شاخه‌های فلسفه معاصر (مثل معرفت ‌شناسی) به علوم دینی، لزوم بکارگیری این مبانی جدید در علم و معرفت دینی بیش‌ از پیش مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در اصول فقه نیز به ‌عنوان یکی از علوم دینی تا حدودی به توجیه معرفتی پرداخته ‌شده اما این موارد به ‌صورت تفصیلی مورد ارزیابی قرار نگرفته و یا با معرفت شناسی ...  بیشتر