تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی

علیرضا نوروزی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی قبولی درافشان

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 485-516

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.20467.2447

چکیده
  استناد به قواعد عقلی در استنباط فقهی، مورد مناقشه بسیاری از حکیمان و فقیهان متأخّر واقع شده و عمدتاً با اشکال خلط میان حقایق و اعتباریات، به استدلال ‌های عقلی مجتهدان در آثار فقهی و اصولی مناقشاتی وارد کرده ‌اند. با استقراء در این خصوص به سه دیدگاه مهم دست می ‌یابیم: منع کلّی استفاده از قواعد عقلی در استنباط فقهی، عدم منع از استناد ...  بیشتر