کلیدواژه‌ها = بیماری­های میتوکندریایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 333-360

10.22075/feqh.2019.18890.2216

مرضیه ملکی؛ محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور