کلیدواژه‌ها = قرارداد مشارکت مدنی
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیّت سنجی اشتراط قرارداد مشارکت مدنی به عاملیّت تبرّعی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 97-122

10.22075/feqh.2020.19825.2347

عبدالرضا رضائی؛ طاهر علیمحمدی؛ کریم کوخایی زاده