رجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیّه و حقوق ایران

روح اله اکرمی

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 35-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19362.2285

چکیده
  قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی­ داند. مسأله اعتبار شهادتی ...  بیشتر