وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه

سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد مهدی حمیدی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 395-412

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14932.1598

چکیده
  در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ ...  بیشتر