بازپژوهی در مفهوم «کاداستر» و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی

جمشید مهرآسا؛ علیرضا حسنی؛ محمد روحانی مقدم

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 373-394

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19278.2271

چکیده
  کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع ...  بیشتر