جستاری در مشروعیّت پرداخت عوض در بازی ‌های رایانه ای

بی بی رحیمه ابراهیمی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.17931.2069

چکیده
  بازی ­های رایانه ­ای، از موضوعات نوپدید اجتماعی است که انجام برخی از آنها، با پرداخت هزینه ممکن می­ شود. حکم فقهی پرداخت هایی که برای انجام بازی یا کسب امتیازِ عبور از مراحل مختلف آن، در درون­ برنامه و از طریق اینترنت صورت می­گیرد با تردید هایی روبرو شده است. نوشته حاضر در این راستا عناوینی را که در فقه به «بازی و پرداخت پول» ...  بیشتر