مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

عابدین مؤمنی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 317-344

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.17181.1950

چکیده
  تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده ...  بیشتر