وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی

محمد صالحی مازندرانی؛ جواد سالمی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 195-220

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14506.1533

چکیده
  با توجه به قوانین و دیدگاه ‌های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه ‌های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین ‌های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، ...  بیشتر