ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن

محمد علی راغبی؛ طاهر رجبی النی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.15030.1622

چکیده
  یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام ...  بیشتر