معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار

حیدر باقری اصل

دوره 15، شماره 30 ، خرداد 1402، ، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26815.3222

چکیده
  اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری ارادة قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر ارادة قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق ...  بیشتر

ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن

محمد علی راغبی؛ طاهر رجبی النی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.15030.1622

چکیده
  یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام ...  بیشتر