تخصصی
نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی

محمد رضا کیخا؛ یوسف مرادی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 279-300

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13853.1425

چکیده
  فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط ...  بیشتر