کلیدواژه‌ها = زکات
جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»

دوره 13، شماره 24، شهریور 1400، صفحه 283-304

10.22075/feqh.2021.23867.2934

محمد علیزمانی سردارآبادی؛ حمید مسجدسرایی؛ مهدی ذوالفقاری


واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات

دوره 10، شماره 19، دی 1397، صفحه 37-64

10.22075/feqh.2018.13072.1325

حسینعلی امینی؛ مسعود راعی؛ احمدرضا توکلی