تخصصی
نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی

محمد رضا کیخا؛ یوسف مرادی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 279-300

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13853.1425

چکیده
  فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط ...  بیشتر

تخصصی
واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات

حسینعلی امینی؛ مسعود راعی؛ احمدرضا توکلی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13072.1325

چکیده
  تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه ...  بیشتر