تخصصی
عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.11361.1114

چکیده
  اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟ در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو ...  بیشتر