قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح

محمد عابدی؛ سیده سمیه مرتضوی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 241-262

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13531.1373

چکیده
  در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت ­های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می­ کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده ...  بیشتر