کلیدواژه‌ها = تزاحم
واکاوی تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 251-274

10.22075/feqh.2020.20264.2411

کریم کوخایی زاده؛ عبدالجبار زرگوش نسب


بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 303-324

10.22075/feqh.2021.21112.2547

زهرا سادات مناقب؛ جلال الدین قیاسی


جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل

دوره 10، شماره 19، دی 1397، صفحه 9-36

10.22075/feqh.2018.7714.

رضا الهامی؛ حسن پورلطف اله