نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشانی

سمیه صفایی؛ محسن رزمی؛ محمدرضا کاظمی گلوردی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 219-240

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.14077.1489

چکیده
  مشهور فقهای امامیه با استناد به ادلّه ای از جمله روایات، جذام و برص را در زمره عیوب مختصّ زوجه دانسته اند که در صورت تحقّق آن، تنها  زوج حقّ فسخ نکاح را دارد، اما در مقابل،‌ گروهی از فقها از جمله فیض‌کاشانی آن را از عیوب مشترک زوجین دانسته اند که در فرض تحقّق آن برای هر یک از زن یا شوهر، طرف مقابل حقّ فسخ نکاح را خواهد داشت. تحقیق حاضر ...  بیشتر