عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.11361.1114

چکیده
  اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟ در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو ...  بیشتر

تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسفوند

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7696.

چکیده
  بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به ‌طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می ‌شود این است که اگر عدم ایفای تعهّدِ ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی ...  بیشتر