قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع

میرقاسم جعفرزاده؛ عباس مرادی

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.7766.

چکیده
  در بیشتر نظام های حقوقی معاصر، «اعراض» به عنوان یکی از موجبات زوال حقّ مالکیّت مورد شناسایی قرارگرفته و حتّی نسبت به سایر حقوق نیز امکان پذیر می باشد. اما در فقه اسلامی و حقوق ایران، به صورت بسیار جزئی مورد اشاره قرار گرفته و هرگز تحت عنوانی مستقلّ، از آن بحث نشده است؛ لذا در این مقاله سعی برآن شده تا با توجه به اقوال و آثار فقهای ...  بیشتر