«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376

مهدیه فیض اصفهانی؛ حمید انصاری؛ علی مظهر قراملکی

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 305-330

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.11669.1171

چکیده
  کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می‌ توان در تبصره ‌2 ماده‌ 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می ‌دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه‌‌ سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به‌ عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» ...  بیشتر