تعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی

علی قسمتی تبریزی

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 181-208

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.10820.1055

چکیده
  الزام به جبران خسارت ناروا، به ­عنوان مهم ترین هدف مسؤولیّت مدنی، ضرورتی مسلّم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خساراتِ قابل تدارک و بازنگریِ مبانی تعهّدات، به توسعه مسؤولیّت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان­ بار، خصلت مشابهی ندارند و تأمل در این امر، نشانگرِ تفاوت ماهیّت تعهّد در مصادیقِ جبران ...  بیشتر