نویسنده = اصغری آقمشهدی، فخرالدین
تعداد مقالات: 2
1. بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-28

10.22075/feqh.2017.1887

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مراد عباسی گلمایی


2. ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-24

10.22075/feqh.2017.1859

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی