جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ صالحه محمودآبادی

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 157-174

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1886

چکیده
  هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: "عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. ...  بیشتر