قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه‌ صحیح مصرف

زهرا فتاح زاده؛ علیرضا امینی

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1885

چکیده
  در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف‌کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده‌ای از کالا نداشته‌اند، می‌شود و ...  بیشتر