واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران

حسین سیمایی صراف؛ علی خراسانی

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1884

چکیده
  مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه‌ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه‌ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می‌آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده‌ی 149) راه حل آن به صورت مبهم ...  بیشتر