مبانی فقهی نهاد اعاده حیثیّت

عبّاسعلی سلطانی

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1883

چکیده
  نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده ...  بیشتر