نویسنده = زراعت، عباس
تعداد مقالات: 3
1. مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 415-438

10.22075/feqh.2019.16262.1806

حسین نجفی؛ عباس زراعت؛ جعفر یزدیان؛ سلمان گلی


2. تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-94

10.22075/feqh.2017.1940

عباس زراعت؛ امید متّقی اردکانی


3. «مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-82

10.22075/feqh.2017.1882

عباس زراعت