مفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال

حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی؛ محمود مالمیر

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 21-50

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1918

چکیده
  در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال می‌باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال ...  بیشتر

تحلیل جرم قیام مسلحانه

حسن پوربافرانی

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1881

چکیده
  در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی ...  بیشتر