ماهیت اقرار مدنی از دیدگاه معرفت شناسی

محمد مولودی؛ محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، ، صفحه 101-119

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1877

چکیده
  بررسی ماهیت اقرار علاوه بر داشتن اهمیت نظری دارای آثار غیرقابل انکار عملی نیز می باشد. نظریه های مختلفی در مورد ماهیت اقرار مطرح شده که می توان آن‌ها را به دو دسته کلی نظریاتی که حجیت اقرار را ناشی از کشف واقع می دانند و نظریاتی که کشف واقع را در اقرار مورد توجه قرار نمی دهند، تقسیم نمود.مولفه صدق، به عنوان یکی از ارکان تعریف مرسوم معرفت، ...  بیشتر