مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن

رحیم پیلوار

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1928

چکیده
  از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویۀ حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران ...  بیشتر

نظریۀ کار به عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک

رحیم پیلوار

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، ، صفحه 63-85

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1875

چکیده
  مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از ...  بیشتر