تقاص

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1867

چکیده
  چکیده بر مبنای قاعده‌ی تقاص، زمانی‌که صاحب حق به حاکم رجوع می‌کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می‌تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می‌شود. Taghas Abstract Under the Islamic ...  بیشتر