نویسنده = میرشکاری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تقاص

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-47

10.22075/feqh.2017.1867

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری