نویسنده = ابوعطا، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-25

10.22075/feqh.2017.1873

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا؛ عطیه شمس الهی


2. موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-28

10.22075/feqh.2017.1866

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا