نویسنده = شنیور، قادر
تعداد مقالات: 2
1. نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آن ها

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-67

10.22075/feqh.2017.1868

علی اصغر حاتمی؛ قادر شنیور


2. ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-110

10.22075/feqh.2017.1863

محمدعلی خورسندیان؛ قادر شنیور