تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام

احمد حاجی ده آبادی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1861

چکیده
  چکیده حبس یکی از مجازات‌های رایج در نظام‌های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن‌که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان ...  بیشتر