نویسنده = ذوالفقاری، سهیل
تعداد مقالات: 2
1. توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-26

10.22075/feqh.2017.1879

علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری


2. وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-46

10.22075/feqh.2017.1860

جمشید جعفرپور؛ سهیل ذوالفقاری