وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی

جمشید جعفرپور؛ سهیل ذوالفقاری

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1860

چکیده
  چکیده مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش‌تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می‌طلبد. در مسیر شناسایی جوهره‌ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان‌که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با ...  بیشتر