بررسی امکان لحاظ قصد امتثال امر در متعلق خطاب

عابدین مؤمنی؛ ابراهیم جوانمرد

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 153-167

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1857

چکیده
  چکیده در این نوشتار بر بررسی همه‌جانبه‌ای در مورد امکان أخذ قصد امتثال امر در متعلق امرتلاش شده است که آیا اصولاً امکان دارد که شارع این خصوصیت را در لسان دلیل و متعلق حکم و امرش أخذ کند؟ و مراد از قصد امتثال امر آن است که انگیزه‌ی مکلف در انجام واجب منحصراً امتثال امر الهی باشد و قصد اتیان عمل به داعی امر مولی صورت بگیرد. مشهور علما ...  بیشتر