کیفر مرتد، حکمی سیاسی

سید علی موسویان

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 145-171

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1850

چکیده
  چکیده در جهان‌بینی اسلام انسان آزاد و مختار آفریده شده است. در عین حال حکم شدید ارتداد این شبهه را ایجاد کرده که اسلام طرف‌دار تحمیل عقیده است و جلوی آزادی آن را گرفته است. این تحقیق در پی آن است که اثبات کند این حکم یک حکم سیاسی است و صرفًا برای برخورد با دشمنان اسلام است که در ستیز با اسلامند و از حقوق اجتماعی مسلمانان دفاع می‌کند ...  بیشتر