بررسی مسؤولیت کیفری تیم پزشکی

امیرحمزه سالارزایی؛ مریم شیبانی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 99-125

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1848

چکیده
  چکیده از دیرباز این پرسش اگر بیمار و درمان‌گر با قصد و تراضی اقدام به فرآیند درمان کردند، تکلیف ضرر و زیان محتمل و بعضاً جبران‌ناپذیر چه می شود؟! نگارندگان این مقاله در صدد یافتن راه‌حلی در خصوص موارد خطای جزایی و شبیه آن هستند بر اساس قوانین جاری اگر تیم پزشکی، متخصص و مأذون باشند و برائت نیز حاصل کرده باشند، در صورتی‌که عمل ...  بیشتر