نویسنده = سالارزایی، امیرحمزه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسؤولیت کیفری تیم پزشکی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 99-125

10.22075/feqh.2017.1848

امیرحمزه سالارزایی؛ مریم شیبانی