نویسنده = نعمت‌زاده، رجب علی
تعداد مقالات: 1
1. عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 45-73

10.22075/feqh.2017.1846

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ رجب علی نعمت‌زاده؛ حسین کاویار