نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ هاجر کاظمی افشار

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1845

چکیده
  نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحثی است که امروزه در حل برخی مسایل مستحدثه مورد توجه قرار گرفته است. تعیین نوع این رابطه حدود تصرفات انسان را مشخص می‌کند. برخی رابطه‌ی انسان را با اعضای بدن خویش رابطه‌ی مالکیت و برخی آن را رابطه‌ی امانت می‌دانند. به‌نظر برخی رابطه‌ی مزبور رابطه‌ی سلطه و تصرف است که مقاله‌ی حاضر ...  بیشتر